ΒΛΕΦΑΡΟΠΤΩΣΗ

Τι είναι;

Βλεφαρόπτωση έχουμε όταν το άνω βλεφαρικό χείλος βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από την φυσιολογική. Οφείλεται στην αδυναμία είτε του ανελκτήρα μυ ή του μυ του Muller να ανυψώσουν το άνω βλέφαρο και μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη.


Περιγραφή πάθησης

Δύο είναι τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζει ο ασθενής με πτώση βλεφάρου. Αφενός το ζήτημα της κοσμητικής εμφάνισης, αφετέρου η λειτουργική παρεμβολή στην όραση, όπου έχουμε μείωση του οπτικού πεδίου ή και μείωση της όρασης, όταν το βλέφαρο καλύπτει μέρος ή όλη την κόρη. Η κατάταξη της πτώσης μας διευκολύνει στη διάγνωση και στη σωστή επιλογή της επέμβασης. Η αιτία της πτώσης εκτός από συγγενής ή επίκτητη υπόκειται σε μια από τις υποκατηγορίες: μυογενής, νευρογενής, απονευρωτική και μηχανική.


Εικόνα 1. Ασθενής με πτώση δεξιού άνω βλεφάρου.

Εικόνα 2. Μετά τη χειρουργική αποκατάσταση.


Αντιμετώπιση

Η εκλογή της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης βασίζεται στη λήψη του ιστορικού και τη λεπτομερή κλινική εξέταση. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το είδος της πτώσης, το είδος της επέμβασης που επιλέχθηκε και την εμπειρία και επιδεξιότητα του χειρούργου. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ένα τέλειο λειτουργικό και κοσμητικό αποτέλεσμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε κάθε πτώση βλεφάρου, λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης